« wróć do strony głównej

 

Regulamin Konkursu
 „WYGRAJ Z NAMI!”
 
§ 1
Postanowienia ogólne
1.     Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „WYGRAJ Z NAMI!” (dalej "Konkurs").
2.     Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).
3.     Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą RMS, z siedzibą: 20-807 Lublin, ulica Czeremchowa 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000344718, o numerze NIP: 712-319-10-01 (dalej „Organizator”). Partnerami marketingowymi konkursu są: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawie, ul. Wiejska 19, KRS 0000111462 i wydawca tygodnika Kropka TV oraz miesięcznika Moje smaki życia, P&P Sp. z o.o. (dalej: Partner”).
4.     Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie
od dnia 25.11.2013roku do dnia 30.06.2014roku.
5.     Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej "Uczestnik").
6.     Uczestnikiem Konkursu, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub, która została upoważniona przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Konkursie używając należącego do niego numeru telefonu.
7.     W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu na zlecenie Organizatora Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
8.     Zgodnie z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, Uczestnik wysyła wiadomości SMS (dalej „Wiadomość SMS”) zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Organizatora, na odpłatny numer telefonu Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Konkurs.
9.     Koszt wysłania jednej odpłatnej Wiadomości SMS na numer Premium SMS wynosi 3 zł + 23% VAT (3,69 zł brutto). Wszelkie opłaty związane z wysyłaniem Wiadomości SMS na numer telefonu Premium SMS pobiera i rozlicza Operator, w sieci którego zarejestrowana jest karta SIM/USIM wykorzystywana przez Uczestnika do udziału w Konkursie.
10. Informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie wap.rms.net.pl, w tytułach prasowych wydawnictwa Edipresse Polska S.A. oraz w tytułach prasowych wydawnictwa P&P Sp. z o.o.  w okresie od dnia 25.11.2013roku do dnia 30.06.2014roku.
11. Przystępując do Konkursu Uczestnik:
a)    powinien zapoznać się z treścią Regulaminu,
b)   zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, 
c)    potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w Konkursie,
d)   akceptuje w całości Regulamin,
e)    wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Konkursu nieodpłatnych wiadomości SMS, MMS oraz komunikatów głosowych przesyłanych w formie połączenia telefonicznego związanych z Konkursem, w tym z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.), które to komunikaty będą wysyłane zgodnie z mechaniką Konkursu.
12. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagród, nie można przenosić na inne osoby
i podmioty.
13. Uczestnicy, którzy zgodnie z postanowieniami Regulaminu nabędą prawo do otrzymania Nagrody (dalej „Laureaci Konkursu”) mogą wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu dla celów reklamowych i marketingowych za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Nie wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, przez danego Laureata Konkursu nie wpływa na jego prawo do nagrody.
14. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
 
§ 2
Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
 
§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.     Udział w Konkursie polega na rozwiązaniu zadania konkursowego (dalej Zadanie Konkursowe).
2.     Warunkiem ubiegania się o Nagrody jest wykonanie Zadania Konkursowego. Rozwiązanie Zadania Konkursowego polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte.
3.     Warunkiem otrzymania Zadania Konkursowego potwierdzenie udziału w finale (dalej Finał). Udział w Finale polega na udzieleniu odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
4.     Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez przesłanie Wiadomości SMS, o treści podanej w materiałach promujących Konkurs, na odpłatny numer telefonu, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie można dokonać w okresie od dnia 25.11.2013 roku od godziny 0:00:01, do dnia 30.06.2014 roku, do godziny 23:59:59.
5.     Osoba, która dokonała Zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Konkursu. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Konkursu następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Konkursu przypisany do jednego Uczestnika.
6.     Warunkiem zaakceptowania przez Organizatora Zgłoszenia jest otrzymanie przez Organizatora od osoby zainteresowanej przystąpieniem do Konkursu Wiadomości SMS o treści podanej przez Organizatora w materiałach promujących Konkurs wysłanej na odpłatny numer Premium SMS, wskazany przez Organizatora w tychże materiałach.
7.     Po zarejestrowaniu Zgłoszenia przez system teleinformatyczny Organizatora, Uczestnikowi będzie przesyłana komunikacja konkursowa (do 5 wiadomości SMS dziennie) za pośrednictwem zwrotnych, bezpłatnych wiadomości SMS. Uczestnik otrzyma od Organizatora w formie wiadomości SMS prośbę o potwierdzanie udziału w Finale. Uczestnik potwierdza udział w Finale wysyłając Wiadomość SMS na odpłatny numer telefonu Premium, zgodnie z instrukcją przesłaną przez Organizatora. W odpowiedzi na potwierdzenie udziału w Finale Uczestnik otrzymuje unikalny link umożliwiający udzielenie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz kod umożliwiający weryfikację danego Uczestnika.
8.     Potwierdzenie udziału w Finale powinno być wysłane za pośrednictwem Wiadomości SMS wysłanej na odpłatny numer Premium SMS, podany w materiałach promujących Konkurs, poprzez wpisanie w treści Wiadomości SMS oznaczenia podanego przez Organizatora, np. POTWIERDZAM.
9.     Uczestnik udziela odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez formularz (dalej: „Formularz” ), stanowiący indywidualny link do strony internetowej dedykowanej na potrzeby Konkursu. 
10. Zgłoszenie, o którym mowa w § 3 pkt 4 – 6 Regulaminu uprawnia danego Uczestnika do jednokrotnego udzielenia odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. W przypadku, gdy dany Uczestnik chciałby ponownie przesłać odpowiedź na Zadanie Konkursowe, powinien dokonać ponownego Zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
11. Gdy Uczestnik udziela odpowiedzi na Zadanie Konkursowe poprzez Formularz, Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do niego o podanie danych: numeru telefonu, imienia, nazwiska i adresu. Uczestnik może również w Formularzu wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.    
12. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania Konkursu, dodatkowych wiadomości SMS, w odpowiedzi na przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie na numer wskazany przez Organizatora w materiałach promujących Konkurs. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje dotyczące przebiegu Konkursu oraz informacje o możliwości dalszego udziału w Konkursie (gry o pozostałe nagrody).
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania nieodpłatnego kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Konkursu, maksymalnie do 3 (trzech) razy w trakcie trwania Konkursu.
 
§ 4
Nagrody
1.     Nagrodami (dalej „Nagrody”) w Konkursie jest nagroda rzeczowa oraz gotówka.
2.     Organizator przewidział następującą Nagrodę:
  • Nagroda nr 1 – BRANSOLETKA + KOLCZYKI LILOU, o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 56 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych) brutto. Łączna wartość Nagrody Nr 1 wynosi 556 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) brutto.
3.     Nagroda może zostać wymieniona przez Laureata na jej równowartość w gotówce, która wynosi 500 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 56 zł, która zostanie przeznaczona na poczet podatku od nagrody. Laureat decyduje, którą Nagrodę wybiera - rzeczową czy jej równowartość w gotówce) podczas rozmowy telefonicznej, w której informowany jest o wygranej.
4.     Łączna pula wszystkich wydanych Nagród wynosi 556 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) brutto.
5.     Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej, w wysokości 10% wartości nagrody. Kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody.
 
§ 5
Zasady przyznawania nagród
1.     Spośród Uczestników Konkursu, którzy dokonali Zgłoszenia do Konkursu i spełnili warunki określone w Regulaminie, Nagrody przyznane zostaną tym Uczestnikom, których odpowiedź na dane Zadanie Konkursowe zostanie uznana za najlepszą. Laureatów Konkursu wybierze Komisja Konkursowa, która przy wyborze laureata będzie się kierowała następującymi kryteriami:
  • zgodność merytoryczna,
  • oryginalność i pomysłowość,
  • kreatywność,
  • poprawność językowa.
Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia przy wyborze laureata.
2.     Wyłonienie Laureatów Konkursu zostanie zakończone do dnia 14.07.2014 roku. W przypadku, gdy do tego dnia nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3.     Jeden Uczestnik może zostać nagrodzony jedną Nagrodą w Konkursie.
 
§ 6
Sposób i termin ogłaszania wyników
1.     O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie odbioru Nagrody, Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia w ramach Konkursu, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych po dniu, w którym został wyłoniony Laureat Konkursu.
2.     Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem Konkursu, w co najmniej godzinnych odstępach czasu. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem Konkursu rozumie się nie odebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z Laureatem Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z Laureatem Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a Organizator powtórzy procedurę wyłaniania Laureata, podejmując próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem wyłonionym ponownie przez Komisję Konkursową. W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z drugim Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a Organizator po raz trzeci powtórzy procedurę wyłaniania Laureata, podejmując próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z kolejnym Laureatem wyłonionym przez Komisję Konkursową. W przypadku nieudanej próby zrealizowania połączenia z trzecim Laureatem, traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega, że każda próba nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody będzie nagrywana.
4.     W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej Laureat Nagrody jest zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, złożyć oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią oraz że nie jest osobą, o której mowa w § 1 pkt 7 Regulaminu.
5.     Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureatów nagród o wygraniu nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w § 6 pkt 1 - 4 Regulaminu.
6.     Z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureatów Konkursu Komisja Nadzoru sporządza protokoły.
 
§ 8
Wydanie Nagród
1.     Nagrody rzeczowe zostaną wydane Laureatom pocztą kurierską bądź pocztową przesyłką poleconą, na adres wskazany przez każdego z Laureatów w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 6 pkt 1 – 4 Regulaminu lub w Formularzu. Nagrody pieniężne zostaną wydane Laureatom przelewem bankowym bądź przekazem pocztowym, na numer konta lub adres wskazany przez każdego z Laureatów w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 6 pkt 1 – 4 Regulaminu lub w Formularzu. Nagrody zostaną przekazane do dnia 07.08.2014 roku. W przypadku, gdy Laureat Konkursu którejkolwiek Nagrody nie odbierze Nagrody pod wskazanym przez niego adresem, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
§ 9
Dane osobowe
1.     Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami i Laureatami Nagród oraz wydania nagród Laureatom Konkursu.
2.     Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych uniemożliwia wydanie Nagrody.
3.     Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4.     Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5.    Administratorem danych osobowych jest Organizator – spółka pod firmą RMS, z siedzibą: 20-807 Lublin, ulica Czeremchowa 21.
 
§ 10
Odpowiedzialność Organizatora
1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie do Konkursu za pośrednictwem Wiadomości SMS lub dalsze Wiadomości SMS wysłane zostaną na odpłatny numer Premium SMS wskazany przez Organizatora w materiałach promujących Konkurs przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Konkursie z wykorzystaniem danej karty SIM/USIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba.
2.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawonione przez Organizatora błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników.
 
§ 11
Postępowanie reklamacyjne
1.     Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora - 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24/1 z dopiskiem „WYGRAJ Z NAMI!”, do dnia 07.08.2014 roku. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu i numer telefonu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2.     Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
3.     Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 
§ 12
Postanowienia Końcowe
1.     Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora oraz, między innymi, na stronach internetowych: wap.rms.net.pl
2.     Operatorzy sieci telefonii komórkowych nie wykonują jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Konkursu, z wyjątkiem udostępnienia sieci telekomunikacyjnej, pobierania opłat za wysłane przez Uczestnika Wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
3.     Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
4.     Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a)    stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad współżycia społecznego w grach i konkursach ogłaszanych przez Organizatora,
b)    niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Operatora.
5.     Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć
z udziału w nim Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania Nagrody),
w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w wypadku uzasadnionego podejrzenia korzystania ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu Wiadomości SMS lub wysyłania odpowiedzi przed otrzymaniem Pytania Konkursowego.
6.     Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
7.     W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego - art. 919 – 921 K.C. oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


« wróć do strony głównej